ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek

1. Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljes körűen szabályozza a whitebamboo.shop (a továbbiakban: szolgáltató) által működtetett, a www.whitebamboo.shop honlapon elérhető webáruház felhasználásának, valamint a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit. 

2. Általános és értelmező rendelkezések

A webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel történő vásárlással a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: megrendelő) között. A szerződés interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma kizárólag elektronikusan kerül iktatásra és archiválásra, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető, magatartási kódexre nem utal.

 A megrendelő a webáruház honlapján történő regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 2.1.1. Az ÁSZF személyi hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a szolgáltató, mint eladó és a megrendelő, mint vevő között, a webáruházon keresztül, elektronikus megrendeléssel létrejött jogviszonyra.

2.1.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya

A jelen ÁSZF teljes körűen és automatikusan szabályozza a szolgáltató, mint eladó és a megrendelő, mint vevő között létrejött adásvételi, valamint a szállítási jogviszony feltételeit.

2.1.3. Az ÁSZF területi hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a szolgáltató, mint eladó és a megrendelő, mint vevő közötti valamennyi Magyarország területén létrejött jogügyletre.

2.1.4. Az ÁSZF időbeli hatálya

A jelen ÁSZF annak közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy az egyes megrendelők vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a webáruház honlapján történő regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg válnak kötelező erejűvé. A jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása vagy módosítása esetén. A felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

2.2. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

A szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a www.whitebamboo.shop webáruház honlapján, amely így bármely megrendelője számára hozzáférhető, nyilvános.

Az ÁSZF egyoldalú módosítására a szolgáltató időkorlátozás nélkül jogosult – a jogszabályban meghatározott kivételekkel és a jelen ÁSZF által megjelölteken túl – mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági, szolgáltatási körülményekben beállt változások, így különösen a szolgáltatás fejlesztése iránti igény, a szolgáltatásra (pl.: kiegészítő szolgáltatások, kapcsolódó eljárások, a teljesítésben közreműködők), illetőleg a szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek, valamint a technológia (pl.: termékekkel kapcsolatos jellemzők, fogalomhasználat) megváltozása indokolttá teszik.

 

A módosított ÁSZF szövegét a szolgáltató köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal www.whitebamboo.shop honlapon közzétenni. A módosítást oly módon kell nyilvánosságra hozni, hogy a felek számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre.

 

Az ÁSZF elfogadásával a már regisztrált, valamint a regisztráció nélkül megrendelést leadó felhasználó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltató által egyoldalúan módosított ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2.3. Fogalommeghatározások 

2.3.1. Megrendelő: a jelen ÁSZF vonatkozásában megrendelő az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely a szolgáltatást igénybe veszi.

2.3.2. Szolgáltatás: a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.whitebamboo.shop honlapon található webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a szolgáltató a megrendelő által kiválasztott termékek kiszállítását vállalja.

2.3.3. Termék: mindazon áruk, amelyek a szolgáltató termékkatalógusában szerepelnek, illetve webáruházában elérhetőek, amelyek szállítását a szolgáltató jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja.

2.3.4. www.whitebamboo.shop: a szolgáltató által működtetett webáruház honlapja, melyen keresztül a megrendelő kizárólag elektronikus úton adhatja le megrendelését.

3. A szolgáltatás igénybevétele

3.1. Regisztráció

A megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával a megrendelő köteles vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét (amely egyúttal a felhasználóazonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a megrendelő személyes adatait, elérhetőségeit a pontos szállítási, illetve számlázási adatokat a szolgáltató rendelkezésére bocsátja, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs folyamat során a megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzat tartalmának kifejezett elfogadását követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával sikeresen regisztrálhat. A sikeres regisztrációról a szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a megrendelőt. 

A megrendelő a regisztrációt követően kiválaszthatja a kívánt terméket, a szállítás módját vagy az áruátvétel helyét és idejét, illetőleg választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. A regisztráció igénybevételével a megrendelő esetleges későbbi vásárlásait könnyebben, gyorsabban intézheti, a belépést követően megrendeléseit nyomon követheti, ellenőrizheti.

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a szolgáltatás igénybevételével a megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja. Amennyiben a megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, úgy nem jogosult a www.whitebamboo.shop honlapon elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a szolgáltatás igénybevételére.

A regisztrációt követően a szolgáltató a megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím) elektronikus levél formájában visszaigazolást küld a regisztráció sikeres megtörténtéről, továbbá az esetlegesen leadott megrendelésről. 

Az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg hamis adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért a megrendelőt teljeskörű kárfelelősség terheli. A szolgáltató jogosult a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölni, továbbá kétség esetén jogosult a megrendelő által megadott adatok valódiságát ellenőrizni. 

3.2. A megvásárolható termékek köre

A szolgáltató szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek kizárólag ellenőrzött gyártótól, illetőleg forgalmazótól beszerzett, kiváló minőségű, minden esetben eredeti termékek. 

A szolgáltató a webáruházban közzétett, a termékekről készített képeket mindig a legnagyobb gondossággal készíti/készítteti el, ugyanakkor a képek illusztrációs célokat szolgálnak, és az egyes termékek csomagolása eltérhet a honlapon látottaktól.

 3.3. Megrendelés 

A megrendelések leadása a regisztrációt követően, valamint előzetes regisztráció nélkül is, kizárólag a szolgáltató által üzemeltetett a www.whitebamboo.shop honlapon található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket a szolgáltató nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a szolgáltató szintén elektronikus úton továbbítja a megrendelő részére.

 A megrendelés során a megrendelő kiválaszthatja a kívánt terméke(ket)t, a webáruházban a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról. A termék kiválasztását követően azt a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A fejlécben található „Kosár” ikonra kattintva a megrendelő ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét, illetve eltávolíthatja azokat a kosárból. A termékek mellett található „x” gombra kattintva minden terméket egyesével törölhet a kosárból. A „Megrendelés” gombra való kattintást követően a megrendelő – ha ezt korábban nem tette meg – bejelentkezhet a „Vásárlói profiljába”, regisztrálhat vagy vásárolhat regisztráció nélkül is. Ezt követően a webáruház felületén a megrendelő meghatározhatja a szállításhoz szükséges adatokat, választhat a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok közül, kuponkódot vagy promóciós kódot adhat meg és végül ellenőrizheti a megrendelés adatait és véglegesítheti megrendelését. A kuponkód beváltásával a termék bruttó vételára csökkenthető. A megrendelés véglegesítése során a szolgáltató a kiválasztott termék(ek) lényeges tulajdonságairól, azok ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi (pl.: csomagolási, postázási, szállítási díjakról) költségről, a szerződés időtartamáról, valamint a választott fizetési módnak megfelelően a megrendelő fizetési kötelezettségének legrövidebb időtartamáról tájékoztatást nyújt. A megrendelés véglegesítése során a rendszer még egyszer lehetőséget biztosít a megrendelő részére a fenti adatok ellenőrzésére és módosítására. A megrendelő a megrendelés véglegesítésével a szolgáltató által nyújtott tájékoztatást kifejezetten elismeri és tudomásul veszi.

A megrendelésre vonatkozó adatok – így különösen a termékek köre és mennyisége, azok ellenértéke és a fizetési, szállítási mód – ellenőrzését és véglegesítését követően a megrendelő a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva megrendeli a kiválasztott terméke(ke)t.

A megrendeléssel a megrendelő kifejezetten elismeri és tudomásul veszi a szolgáltató által nyújtott tájékoztatást, valamint, hogy a megrendelés körében tett nyilatkozata (így a „Megrendelés” gomb megnyomása) fizetési kötelezettséget von maga után.

3.4. A termékek rendelkezésre állása

A szolgáltató a megrendelést követően azonnal automatikus értesítést küld a megrendelés fogadásáról. A megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet formájában visszaigazolja a megrendelést. Az ilyen módon visszaigazolt és megerősített megrendelésre és annak ellenértéke összegére a szolgáltató árgaranciát vállal.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a megrendelőhöz, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a megrendelőhöz nem érkezik meg, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

A szolgáltató biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket annak érdekében, hogy a megrendelő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. 

Ha a megrendelt termék a megrendelést követően esetlegesen nem áll rendelkezésre, illetőleg a elérhetőként feltüntetett termék beszerzése nem biztosított a webáruházban feltüntetett időtartamon belül, a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben a megrendelő és a szolgáltató között szerződés nem jön létre. A szolgáltató a megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszatéríti a megrendelő részére a tájékoztatást követő legkésőbb harminc (30) napon belül.

A szolgáltató a rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozza meg, azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében jogosult a kiszerelés minimális mennyiségét meghatározni.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatáson, a webáruházban elérhető termékek körén, illetőleg azok árain bármikor módosítson. A szolgáltató által biztosított, a webáruházban elérhető termékekre vonatkozó árengedmény vagy más kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) lényeges körülményeiről – így különösen annak mértékéről és időtartamáról, az igénybevétel, illetőleg részvétel feltételeiről és korlátairól – a webáruház útján valamennyi felhasználó számára tájékoztatást nyújt. A megrendelőnek az akció időtartama alatt az érintett termékek vagy szolgáltatások tekintetében leadott megrendelésére és a szolgáltatás teljesítésére az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadóak.

3.5. Kiszállítás, szállítási díjak

A szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a webáruházon keresztül leadott és a szolgáltató által visszaigazolt megrendelés esetén a megrendelő által meghatározott mennyiségű terméket becsomagolja és a megrendelő által választott szállítási módnak megfelelően a megjelölt magyarországi címre szállítja és ott a megrendelő – vagy az általa kijelölt harmadik személy – részére átadja.

A szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a a megrendelő hibás, hiányos vagy pontatlan szállítási címet adott meg és emiatt meghiúsul a termék kézbesítése.  

A küldemények kézbesítése postai küldeményként történik. Az egyes szállítási módokról, azok változásáról a szolgáltató minden esetben a weboldalon tájékoztatja ügyfeleit, valamint a megrendelés leadásakor feltünteti az aktuálisan választható módozatokat. A termék kiszállításának vállalt határidejét a szolgáltató a webáruházban feltünteti. A kiszállítást követően a megrendelő a kézhez kapott terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.

3.8. Fizetési módok

A szolgáltató a megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a szolgáltatás ellenértékéről, a megrendelésben szereplő termék(ek) árának összesítése mellett számlát állít ki, melyet a termék(ek) kiszállításával egyidejűleg bocsát a megrendelő rendelkezésére a csomagban, illetve e-mailben a megrendelő által nyomtatható formában.

A termékek forintban meghatározott árát a szolgáltató a honlapján feltünteti. Az ilyen módon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A szolgáltató jogosult a termékek árát bármikor egyoldalúan módosítani.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját a megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki a szolgáltató felé:

3.8.2. paypal/bankkártyás fizetéssel.

Személyes átvételre nincs mód.

Paypal, illetőleg bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. A szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a megrendelő annak ellenértékét megfizette.

A szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben a megrendelőnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn a szolgáltatóval szemben. A megrendelés kiszállításának felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig a megrendelő lejárt tartozását nem teljesíti a szolgáltató felé. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

3.9.1. Kellékszavatosság

A szolgáltató a webáruházban elérhető és megrendelhető termékekről, azok tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük a rendeltetésük szerinti célokra, így alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, és nyújtaniuk kell azt a teljesítményt, amely azonos rendeltetésű termékeknél szokásos, és amelyet a megrendelő elvárhat, valamint rendelkezniük kell a szolgáltató által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal, és meg kell felelniük a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.

A szolgáltató kifejezetten szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek minden esetben eredeti termékek. Amennyiben a megrendelő által megrendelt termék eredetisége kapcsán kétség merül fel, úgy a szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő által részére visszajuttatott termék eredetiségvizsgálatát a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül elvégzi. Amennyiben az eredetiségvizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy az érintett termék nem eredeti, úgy a szolgáltató díjmentesen cserét biztosít a megrendelő részére.

A szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Kellékszavatossági igénye alapján a megrendelő választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a szolgáltató a kijavítás vagy kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és a megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás teljesítés esetén a megrendelő elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti. A szolgáltató az előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított 15 napon belül a megrendelő érdekeit kímélve a választott szavatossági igénynek eleget tesz.

A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el.

3.9.2. Termékszavatosság

A szolgáltató által a megrendelőnek eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a megrendelő követelheti a szolgáltatótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A szavatosság tekintetében egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3.9.3. Jótállás

A szolgáltató a megrendelővel, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást kizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében a jogszabályi kötelezettségének megfelelően vállal. A jótállás időtartama egy év, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama alatt a szolgáltató a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a megrendelőnek jogszabályból eredő jogait nem érinti.

3.10. Elállási jog 

A megrendelőt a termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A megrendelő elállási joga a termék, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék, míg több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napjától számítandó. A megrendelő elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül a szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja. A megrendelő elállása esetén e jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi.

A megrendelő elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül – banki átutalás útján – visszatéríti a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

A megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül sértetlenül, bontatlanul visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a megrendelő által megfizetett összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldésnél felmerülő költségeket a megrendelő köteles megfizetni. 

A szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a megrendelő az elállási jogát nem gyakorolhatja egyebek mellett

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

b) romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Figyelemmel a szolgáltató által a webáruházban kínált termékek jellegére a megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy egészségvédelmi és higiéniai okokból a termék(ek) átadást követő felbontását követően elállási jogát nem gyakorolhatja.

A szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a megrendelő elállási jogát csak sérülésmentes és bontatlan csomagolású termék esetén gyakorolhatja a jelen pontban rögzített feltételek mellett.

A megrendelő az őt megillető elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozatminta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Amennyiben a megrendelő elállási jogát gyakorolni kívánja, úgy a szolgáltató a megrendelő erre vonatkozó írásos kérelme esetén megküldi a megrendelő részére az erre szolgáló nyilatkozat-mintát, melynek kitöltésével a megrendelő elállási jogát gyakorolhatja.

3.11. Panaszkezelés

3.11.1. A megrendelő a rendelés elküldését követően, annak a szolgáltató általi visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A szolgáltató általi visszaigazolást követően a megrendelő kizárólag a szolgáltató felmerült kárának megtérítése mellett jogosult a rendelést visszavonni.

A megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor, illetve átvétel során megvizsgálni és a terméken, illetve a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Amennyiben megrendelése során, illetőleg a kiszállítást követően a megrendelőnek bármilyen panasza merülne fel, a megrendelő jogosult panasszal élni. A szolgáltató által teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat a szolgáltató a kiszállítás időpontját követő 36 órán belül fogad el.

A panasz továbbítására lehetőség van a szolgáltató honlapján, valamint a info@whitebamboo.shop e-mail címre elküldött elektronikus üzenet formájában.

A szóbeli panaszokat a szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és azok megalapozottsága esetén orvosolja. Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a megrendelőnek. Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat a szolgáltató a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

Sérült – ugyanakkor a megrendelő által átvett és nem kifogásolt – csomagolású termék esetén a megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a termék a kiszállítás során sérült meg.

A megrendelő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html oldalon érheti el.

3.11.3. Az Európai Online Vitarendezési Fórum

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot.  

3.12. A szolgáltató felelősségvállalása

A szolgáltató vállalja, hogy a webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezések, illetőleg a szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett információk körében az ott megjelölteket magára nézve kötelezőnek tekinti, és azok teljesítéséért minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Amennyiben a szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

A szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés stb.) ütközik, úgy a megrendelőt ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a megrendelő részére visszatéríti. 

A webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért a szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

A szolgáltató minden esetben megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja a megrendelő részére az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavításának lehetőségét a megrendelés elektronikus elküldése előtt. A megrendelőnek minden megrendelés alkalmával lehetősége van az adatok ellenőrzésére, esetleges kijavítására, ennél fogva a szolgáltatót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nem terheli.

3.13. A megrendelő felelősségvállalása

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, valamint nem regisztrált megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg a jelen ÁSZF, valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

A megrendelő kijelenti, hogy az általa a regisztráció, valamint a megrendelés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, vállalja továbbá, hogy az általa leadott és a szolgáltató által visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék(ek) átvételéről és ellenértéke megfizetéséről gondoskodik, az általa a megrendelés során megadott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően. Amennyiben a kiszállítás a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő esetleges többletköltségeket a megrendelő köteles megtéríteni a szolgáltató részére.

 

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Joghatóság és illetékesség kikötése

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében – hatáskörtől függően.

 

A jelen ÁSZF 2017. ***. napjától a visszavonásig hatályos.

 

Budapest, 2017. ***

 

www.whitebamboo.shop